Celsjusze na Kelwiny

265 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

265 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 538,15 K

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 265 stopni Celsjusza to 538,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : 265°C+273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =538,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 265 st. Celsjusza+273 co daje 538K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

0K jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.