3 stopni celsius ile to stopni fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 3 stopni celsius to 37.4 stopni fahrenheita?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (3celsius * 9/5) + 32, w wyniku czego otrzymujemy wynik = 37.4fahrenheita. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach celsius na wartość w stopniach fahrenheita. Obecnie skalę celsius definiuje się przez porównanie ze skalą fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (3celsius * 2) + 32 co daje °C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego 37.4°fahrenheita.

3 stopni celsius (st. °celsius) po przeliczeniu na stopnie fahrenheita to 37.4 st. °fahrenheita